Thời gian Trạng thái
08:21 30-06-2021 HÀNG NHẬP KHO TRUNG QUỐC
20:03 30-06-2021 ĐANG TRÊN ĐƯỜNG VỀ VIỆT NAM
15:59 02-07-2021 HÀNG VỀ KHO HÀ NỘI
16:12 02-07-2021 ĐÃ TRẢ KHÁCH

Chú ý: Nếu không tìm thấy dữ liệu thì vui lòng nhập mã đơn vị vận chuyển

STT Thời gian Trạng thái Mô tả
Không tìm thấy kết quả..